นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ


นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ที่เน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน นำเสนอโดยใช้ตัวอย่างผลผลิต จากเทคโนโลยีชีวภาพที่พบเห็นในชีวิตประจำวันเป็นตัวนำเรื่อง โดยจำลองสภาพหรือสถานการณ์นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยโมเดลขนาดใหญ่ มีข้อมูล และมีกิจกรรมเสริม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมได้รับประสบการณ์ตรงจากการสัมผัส และทดลองด้วยตนเอง ช่วยให้เกิดความเข้าใจ และสนุกสนานในการเรียนรู้ ประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 มหัศจรรย์แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ
ส่วนที่ 2 เทคโนโลยีเปลี่ยนชีวิต
ส่วนที่ 3 อาหารจากเทคโนโลยีชีวภาพ
ส่วนที่ 4 ผลผลิตและผลิตภัณฑ์การเกษตรจากเทคโนโลยีชีวภาพ
ส่วนที่ 5 สุขภาพดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ส่วนที่ 6 น้ำมันสีเขียว
ส่วนที่ 7 โลกน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
ส่วนที่ 8 ชีวจริยธรรม