roietsci

roietsci

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” ระดับพื้นที่(ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร)
สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกำหนดการดังนี้
• วันที่ 14 มิถุนายน 2560              ส่งแบบฟอร์มแจ้งผู้ประสานงาน
• วันที่ 14 กรกฏาคม 2560            ส่งเอกสารการสมัครพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์
• วันที่ 21 กรกฏาคม 2560            คัดเลือกระดับพื้นที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
• วันที่ 20 สิงหาคม 2560              คัดเลือกระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

 

ดาว์โหลดเอกสาร
รายชื่อผู้สมัครการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ประสานงาน
เอกสารการรับสมัคร
หลักเกณฑ์การประกวด
กำหนดการประกวด

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
• วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
• วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
• วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม
โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel
โดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด

ดาว์โหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยรูปแบบวิธีการสอน “สะเต็มศึกษาและโครงงาน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดนำโดยนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ดและบุคลากร
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ดและบุคลากรร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยรูปแบบวิธีการสอน “สะเต็มศึกษาและโครงงาน” ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์คร้อยเอ็ด
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุธพันธ์ คำวัน วิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บรรยายเรื่องสะเต็มศึกษากับกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.
และอาจารย์กัลยา หอมดี วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ บรรยายเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ "โครงงานกับสะเต็มศึกษา"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 213 คน

 

รูปภาพกิจกรรม
ดาว์โหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2