กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 
กศน.อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 74 คน
???? ฐานการเรียนรู้ STEM กังหันลมซุปเปอร์แมน
???? กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
???? กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

ณ ห้องสีนานวล ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม