กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับชั้นป.4-6 ระหว่างวันที่ 20-21กรกฎาคม 2561

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม