กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
กิจกรรมฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สกัดDNA อย่างง่าย
Science show 
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม