กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ The young Designer
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม