กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
วันที่23-24 พฤศจิกายน 2561
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-2
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
ฐานการเรียนรู้การเกิดกลางวันกลางคืนทิศและเวลา
ฐานการเรียนรู้เฟสดวงจันทร์
กิจกรรมWalk rally
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม