กิจกรรมค่ายวิทย่ศาสตร์และ STEMศึกษา
กศน.อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ฐานการเรียนรู้กังหันลมซุปเปอร์แมน
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม