กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนธงธานี วันที่14 ธันวาคม 2561
ฐานการเรียนรู้การทดสอบสารปนเปื้อนในอาหาร
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
ฐานการเรียนรู้สะท้อนหักเห
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม