กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 
วันที่19 ธันวาคม 2561
ฐานการเรียนรู้การระบบสุริยะ 3D
ฐานการเรียนรู้การเกิดทิศและเวลา
ฐานการเรียนรู้การเกิดกลางวันกลางคืน
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม