โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรมฐานการเรียนรู้เฟสดวงจันทร์
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม