โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 
วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2562
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
ฐานการเรียนรู้สกัด DNA อย่างง่าย
ฐานการเรียนรู้อัศจรรย์พลังงานจากดวงอาทิตย์
ฐานการเรียนรู้ STEM ศึกษา กังหันลมซุปเปอร์แมน
กิจกรรม Walk rally
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม