กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเมืองธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2562
ฐานการเรียนรู้ STEM ศึกษา ตามล่าหาสมบัติ
ฐานการเรียนรู้ปั้นเมฆ
ฐานการเรียนรู้ความดันอากาศ
ฐานการเรียนรู้ทิศและเวลา
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม