กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา
วันที่13สิงหาคม2562
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 
ฐานการเรียนรู้การเกิดกลางวันกลางคืนทิศและเวลา
ฐานการเรียนรู้การเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด
ฐานการเรียนรู้ดิถีของดวงจันทร์
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศกา

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม