กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา
โรงเรียนบ้านขนวน ระดับชั้นมัธยมศึกษา1-3
กิจกรรมฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สกัดDNAอย่างง่าย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม