roietsci

roietsci

 

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14

ศนยวทยาศาสตร

 

 

 

 

 

Untitled 2

 

01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01   01  

หยุดให้บริการวันที่ 27,30 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร