เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา


        คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติโครงการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแห่งชาติและเครือข่าย เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดกระจายในเขตพื้นที่การศึกษา เขตการศึกษาละ ๑ แห่ง จำนวนทั้งสิ้น ๑๒ แห่งทั่วประเทศในขั้นต้น และเพิ่มจำนวนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดในระยะต่อไป

        ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เสนอโครงการจัดตั้ง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้น ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
        ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นขอบให้สำนักบริหารงานการศึกษานอกระบบ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนบูรณาการเติมปัญญาให้สังคม ตามยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกำหนด เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาประเทศในระยะยาว ยกระดับคุณภาพชีวิต การเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยที่กรรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด ๑๒ แห่ง ครบถ้วนแล้ว จึงเสนอโครงการระยะที่ ๒ เสนอจัดสร้างในชื่อ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาประจำจังหวัดร้อยเอ็ด งบประมาณดำเนินโครงการ จำนวน ๗๕๐ ล้านบาท พื้นที่โครงการ ๑๑๕ ไร่ ที่อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
        วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ พิธีวางศิลาฤกษ์ โดย ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
        วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา ในชื่อศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ในสังกัดสำนักบริหารการศึกษานอกโรงเรียน โดย ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
        วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่งตั้งให้ นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด โดย นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการ กศน.ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

        ปัจจุบัน ได้ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ๔ อาคาร ได้แก่ อาคารนิทรรศการหลัก อาคารหอประชุม อาคารท้องฟ้าจำลอง และอาคารปฏิบัติการสื่อ รวมทั้งภูมิสถาปัตย์ภายนอกอาคาร ภายในอาคารมีนิทรรศการที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จำนวน ๕ นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการโลกล้านปี นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ นิทรรศการเทคโนโลยีชีวภาพ และนิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา-เกลือสินเธาว์ และได้ติดตั้งเครื่องฉายดาวประจำท้องฟ้าจำลองเรียบร้อยแล้ว