เรียนรู้ดูชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคร้อยเอ็ด (ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 8 )

มี.ค. 09 2560

เรียนรู้ดูชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคร้อยเอ็ด (ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 8 )

เรียนรู้ดูชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคร้อยเอ็ด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคร้อยเอ็ด
โดยมีคณะกรรมการบริหารแผน คณะ ๘ และเจ้าหน้าที่ (สสส.) จำนวน 16 คน ได้เข้าประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้
นายศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะ 8

นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นายมานิจ สุขสมจิตร
กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นายระพีพันธุ์
สริวัฒน์ กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นางชลธิชา พยัคฆ์พงศ์ กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ด
นางเปรมสุข สุมมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิเวศน์
นางละไม ไชยทุม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอธวัชบุรี
นางโนรี บุษราคัม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ด

Read 1854 times
Rate this item
(0 votes)

About The Author