roietsci

roietsci

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลและสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ขอประกาศรายชื่อบุคคลและสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อบุคคลและสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

เกียรติบัตร การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
• วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
• วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
• วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม

 


โดยสามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้จาก http://stemreg.ipst.ac.th/center/all

ดาว์โหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ขอประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา


ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

 
ระหว่างวันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดการรับสมัครตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา