roietsci

roietsci

๙ (ก้าว) นี้...เพื่อพ่อ

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จัดโครงการ ๙ (ก้าว) นี้...เพื่อพ่อ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 9
ขอเชิญชมท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ชมฟรี ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2560

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560
ผลการแข่งขัน
1.ระดับประถมศึกษา แข่งขันทั้งหมด 16 โรงเรียน

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

โรงเรียนนานกหงส์เสรีมีชัย
โรงเรียนพวงคราม
โรงเรียนวัดมหาดไทย  
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดอ่างทอง

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ, โรงเรียนไตรภพวิทยา, โรงเรียนอนุบาลนครพนม, โรงเรียนมัสญิดตะลุบัน
โรงเรียนปัญญาวิทย์, โรงเรียนอนุชนศึกษา, โรงเรียนอนุบาลพิจิตร, โรงเรียนชุมชนประทาย, โรงเรียนศิรินุสรณ์วิทยา
โรงเรียนเผดิมศึกษา, โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์, โรงเรียนบางสะพาน, โรงเรียนพระกุมารร้อยเอ็ด

1.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แข่งขันทั้งหมด 16 โรงเรียน

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

โรงเรียนวัดมหาดไทย  

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดร้อยเอ็ด

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนราษีไศล, โรงเรียนบ้านดงน้อย, โรงเรียนบางดีวิทยาคม, โรงเรียนธีรศาสตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง, โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา, โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม, โรงเรียนชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนลำทะเมนไชยพิทยาคม, โรงเรียนทุ่งสง, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ขอประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)

รายละเอียดตามประกาศดังแนบ

ดาว์โหลดเอกสาร
ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้บรรยายดาวท้องฟ้าจำลอง)