roietsci

roietsci

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
• วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
• วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
• วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม
โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel
โดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด

ดาว์โหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม

โครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยรูปแบบวิธีการสอน “สะเต็มศึกษาและโครงงาน”

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดนำโดยนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ดและบุคลากร
ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดร้อยเอ็ดและบุคลากรร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้วยรูปแบบวิธีการสอน “สะเต็มศึกษาและโครงงาน” ณ โรงแรมธนินทร กรีนปาร์คร้อยเอ็ด
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ยุธพันธ์ คำวัน วิทยาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด บรรยายเรื่องสะเต็มศึกษากับกิจกรรมการเรียนรู้ กศน.
และอาจารย์กัลยา หอมดี วิทยากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ บรรยายเรื่องการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ "โครงงานกับสะเต็มศึกษา"
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2560
มีผู้เข้าร่วมจำนวน 213 คน

 

รูปภาพกิจกรรม
ดาว์โหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2

ประกวดราคาจ้างนิทรรศการพลังงาน (พลังงานทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หรือที่เว็บไซต์ www.roietsci.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓ - ๕๖๙๓๔๐ ในวันและเวลาราชการ

1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา