ปรัชญา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์


ปรัชญา
         สร้างระบบคิด ปลูกจิตวิทยาศาสตร์


เอกลักษณ์
        ท้องฟ้าจำลองโดดเด่น         เน้นวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
        นวัตกรรมหลากหลาย           เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

 

อัตลักษณ์
        วิทยาศาสตร์ผสมผสานวัฒนธรรมไทยอีสาน