บุคลากร

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

    ผู้บริหาร

0001
 

นางยุวดี แจ้งกร

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

    ข้าราชการ


00
00
00

นางจงจิต โคตรพันธ์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุรพงษ์ ลาตวงษ์

ครูชำนาญการ

นางวรุณยุพา เมืองโครต

ครู

00
   

นายจักรภพ สายสุยะ

ครู

   

    พนักงานราชการ

00
00
00

นางสาววรรณิตา ทศไชย

นักวิชาการศึกษา

นายชาญวิทย์ จันทร์คำ

นักวิชาการศึกษา

นายสุรัติ คัดถาวร

นักวิชาการศึกษา

00
00
00

นายอภิชาต พรมสุขันธ์

วิศวกร

นางสาวสุพัตรา ศรีสุระ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

นายรัฐพล แสงวัชรพันธุ์

นักจัดการงานทั่วไป

 
00
00

นางนิตยา อินทะแสง

เจ้าพนักงานธุรการ

นายมานัฐ  พรมวงค์

นายช่างเทคนิค

นายพิเชษ  สังฆมณี

นายช่างเทคนิค 

30
   

นายศักดิ์สิทธิ ผ่องจตุรัส

เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวอาภาพร จอมคำสิงห์

นักวิชาการเงินและบัญชี 

  ส่วนงานอำนวยการ

  ส่วนนิทรรศการ
00
 
00

นางสาวณัฐกานต์ แสนชมพู

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวพัชรรินทร หินจันทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

 

นายจักรพันธ์ ตะราษี

พนักงานขับรถ

  ส่วนงานนิทรรศการ

  ส่วนนิทรรศการ
00
 
00

นางสาวณัฐพร ชูศรียิ่ง

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวพรผกา สิทธิ์โท

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายสมคิด ศรีนอร์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

00
   

นางสาวปิยะนันท์ พวงพี่

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

 

  ส่วนงานค่าย

  ส่วนนิทรรศการ
 00
00
00

นายชัยวัฒน์ สุภารี

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวจุฑามาศ อุดมญาติ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวธิตินัดดา ผดุงสันต์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

   

  ส่วนงานท้องฟ้าจำลอง

00
00
00

นายพิชิต เห็มนุช

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นายสุรศักดิ์ ชาลาบคำ

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

นางสาวสุววรณรัตน์  รักฉิมพลี

นักวิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา

  ส่วนนิทรรศการ
 00  00  

นายพิชัย  เมืองศรี

พนักงานบริการ

นายพีรศักดิ์  ตะราษี

พนักงานบริการ

นายวีระศักดิ์ ไชยคต

พนักงานบริการ 

  ส่วนพนักงานบริการ

  ส่วนนิทรรศการ
00
00
00

นายบวร  แสงวงค์

พนักงานบริการ

นางอนงค์  ผลาพรหม

พนักงานบริการ

นางศุภลักษณ์  ไชยคต

พนักงานบริการ

00
00
00

นางพรไพลิน  ยิ่งคำแหง

พนักงานบริการ

นางสาวสุพัฒน์ เวียงนนท์

พนักงานบริการ

นางลุนนี ศรีอุดร

พนักงานบริการ

 

   

  ส่วนคนสวน

  ส่วนนิทรรศการ
 00  
00

นายสอิ้ง  สายสอน

คนสวน

นายสุกี พิมพ์จันทร์

คนสวน

นายบุญส่ง  สมใจ

คนสวน

     

 นายไพวันย์ ศรีทอง

คนสวน

 นายคำฉัน นนท์ภา

คนสวน