วิสัยทัศน์และบทบาทหน้าที่


วิสัยทัศน์
        ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นนำที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพ ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างสังคมฐานความรู้สู่ประชาคมอาเซียน

 

บทบาทหน้าที่

     ๑.  เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม โดยเน้นการจัดสถานที่แหล่งเรียนรู้ด้วยสื่อเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรมสมัยใหม่และวัฒนธรรมภาคอีสาน
     ๒.  จัดกิจกรรมการศึกษา บูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสนับสนุนการเรียนรู้พัฒนาทักษะกระบวนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สำหรับ เยาวชน นักเรียน  นิสิต  นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
     ๓.  เป็นแหล่งกลางในการค้นคว้า  วิจัย  พัฒนา  สาธิต  ส่งเสริมและเผยแพร่  การปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  รวมทั้งให้รู้จักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
     ๔.  ฝึกอบรมปฏิบัติการให้ความรู้แก่ครู  อาจารย์  เพื่อเพิ่มทักษะเทคนิคการใช้ การผลิตสื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมการศึกษาประกอบการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย
     ๕.  ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานเครือข่ายในการจัดและให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแก่กลุ่มเป้าหมาย
     ๖.  เผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร สื่อ และรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแก่หน่วยงานเครือข่ายและบุคคลทั่วไป
     ๗.  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย