โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 50 คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ สกัด DNA อย่างง่าย
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ สารปนเปื่อน
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์