การอบรมถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) เพื่อการปรับปรุงดิน วันที่19 มิถุนายน 2561

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กศน.อำเภอป่าติ้ว ได้เข้ารับการอบรมถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์) เพื่อการปรับปรุงดิน 
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพโครงการวิทยาศาสตร์น่ารู้สู่ชุมชน