กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
วันพุธ ที่4 กรกฎาคม 2561
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
???? ฐานการเรียนรู้ปั้นเมฆ
???? สนุกกับแม่เหล็ก
???? ดินน้ำมันจากธรรมชาติ
???? การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง

ณ ห้องสีนานวล ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม