กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ วันที่ 7กรกฎาคม 2561
โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม ชั้นม.3 ม.6
????ฐากการเรียนรู้โปรเจคไตล์
????ฐานการเรียนรู้อุณหภูมิและความดันอากาศ
????ฐานการเรียนรู้แผนดินไหวและภูเขาไฟระเบิด
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

ณ ห้องสีนานวล ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม