กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ฐานการเรียนรู้การเกิดกลางวันกลางคืน
ฐานการเรียนรู้ดิถีของดวงจันทร์
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม