กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2563
กศน.อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
กิจกรรมฐานการเรียนรู้กังหันลมซุปเปอร์แมน
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม