วันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
ให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
จำนวนนักเรียน 115คน ครูผู้ควบคุม5คน
โดยมีรองผอ.ศว.รอ.นางโนรี บุษราคัม เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการเรียนรู้
1. ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
2. การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
3.การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม