วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
ให้กับนักเรียนและครู โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ
จำนวนนักเรียน 34 คน ครูผู้ควบคุม 3 คน
โดยมีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมการเรียนรู้ฐานผจญไพรไปกับสายลม
2. การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
3. การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม