กิจกรรมค่ายSTEMศึกษา
กศน.อำเภอศรีสมเด็จ
ฐานการเรียนรู้กังหันลมซุปเปอร์แม่น
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEMศึกษา
กศน.อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 12 ธันวาคม 2561
ฐานการเรียนรู้กังหันลมซุปเปอร์แมน
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทย่ศาสตร์และ STEMศึกษา
กศน.อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561
ฐานการเรียนรู้กังหันลมซุปเปอร์แมน
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
กศน.อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 
ฐานการเรียนรู้STEMกังหันลมซุปเปอร์แมน
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
กิจกรรมชมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม