กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2562
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ฐานการเรียนรู้กรด เบสในชีวิตประจำวัน
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้โปรเจคไทล์
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฐานการเรียนรู้STEM ศึกษา
ฐานการเรียนรู้วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนผ่านท้องฟ้าจำลอ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา
วันที่13สิงหาคม2562
โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 
ฐานการเรียนรู้การเกิดกลางวันกลางคืนทิศและเวลา
ฐานการเรียนรู้การเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิด
ฐานการเรียนรู้ดิถีของดวงจันทร์
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศกา

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์ของเล่นวิทยาศาสตร์พื้นบ้าน
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่20สิงหาคม2562 โรงเรียนวานิชย์นุกูล
ฐานการเรียนรู้ัปั้นเมฆ
ฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
ฐานการเรียนรู้ทิศและเวลา
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม