กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา (ค้างคืน) วันที่12-13กันยายน 2562
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สกัดDNAอย่างง่าย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้กรดเบสในชีวิตประจำวัน
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
กิจกรรม walk Rally
กิจกรรมฐานการเรียนรู้กล้องโทรทัศน์เบื้องต้น
กิจกรรมดูดาว
กิจกรรมSTEMสะพานไม้ไอศครีม
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา
โรงเรียนบ้านขนวน ระดับชั้นมัธยมศึกษา1-3
กิจกรรมฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สกัดDNAอย่างง่าย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 19 กันยายน 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
กิจกรรมฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
กิจกรรมฐานการเรียนรู้สกัดDNAอย่างง่าย
กิจกรรมฐานการเรียนรู้อุณหภูมิและความดันอากาศ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่17กันยายน 2562
โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
กิจกรรมฐานการเรียนรู้วิ่งให้เร็วไวทางไกลแค่ไหนก็ไปถึงได้
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และ STEM ศึกษา
ฐานการเรียนรู้สกัด DNA อย่างง่าย
ฐานการเรียนรู้โลกใต้เลนส์
ฐานการเรียนรู้อุณหภูมิและความดันอากาศ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม