นิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน


นิทรรศการความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) ดำเนินงานภายใต้โครงการสร้างกระบวนการความคิดในการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนและพัฒนาวิชาชีพด้านพลังงานแก่ประชาชน (Energy for Life) ได้รับการสนันสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงานโดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นคณะที่ปรึกษาดำเนินโครงการเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมตามกรอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานแก่ประชาชนระหว่างสำนักงาน กศน.และกระทรวงพลังงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 เรื่องการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้พลังงานโดยใช้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเป็นศูนย์กลางเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ร่วมกันอนุรักษ์พลังงานและสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 โซน ดังนี้

1. การอนุรักษ์พลังงาน (Energy Conservation) กล่าวถึงกลยุทธ์การประหยัดพลังงาน โดยแบ่งออกเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน อาคารประหยัดพลังงาน อุปนิสัยประหยัดพลังงาน
2. พลังงานทดแทน (Alternative Energy) กล่าวถึงพลังงานที่นำมาใช้ทดแทนเชื่อเพลิงฟอสซิล (น้ำมันเชื้อเพลิง)  ได้แก่ พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ แก๊สชีวภาพ พลังงานชีวมวล
3. เครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ (Weather Station System : WSS) เป็นเครื่องตรวจวัดสภาพภูมิอากาศแบบอัตโนมัติซึ่งจะใช้เซนเซอร์สำหรับวัดค่าต่างๆ เช่น ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความเร็วลม เป็นต้น
4. ความตระหนักรู้ด้านพลังงาน (Energy Literacy) กล่าวถึงความเข้าใจเรื่องพลังงาน ทั้งในทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และสังคม เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับพลังงานได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ความคิด “รู้ปัญหา รู้ความจริง ร่วมแก้ไข”