นิทรรศการหมุนเวียน "ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์" (31 ม.ค. 61 - 27 ก.พ. 61)


นิทรรศการ "ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุในประเทศไทย เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมกับผู้สูงอายุได้ในอนาคตที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 โซน ดังนี้

1. ภารกิจพิชิตความชรา คือ ให้ลองสวมบทบาทสมมุติจำลองภาวะการเป็นผู้สูงอายุเพื่อจะได้รู้จักและเข้าใจความยากลำบากของผู้สูงอายุในการทำกิจวัตรแต่ละวัน
2. ฮีโร่แห่งชราแลนด์ นิทรรศการที่ช่วยสะท้อนความสัมพันธ์อันดีที่จะเกิดขึ้นในทุกครอบครัว
3. โรงเรียนฝึกอัศวิน ในหนึ่งวันที่ต้องอยู่ร่วมกับฮีโร่ มีเรื่องสนุกมากมายให้ทำด้วยกัน หรือถ้ามีอะไรที่สนุกกว่า ลองมาแชร์กันมั้ย
4. วิธีดูแลฮีโร่ คัมภีร์พิทักษ์ฮีโร่ เปิดเคล็ดลับสุดยอดวิธี 4 ด้านนำไปใช้ดูแลฮีโร่ ประกอบด้วยด้านสุขภาพ คือ กินถูกหลักโภชนาการ ออกกำลังกายเหมาะสม หลีกเลี่ยงบุหรี่ แอลกอฮอล์ ด้านเศรษฐกิจ คือ วางแผนการใช้จ่ายให้พอเพียง เริ่มออมตั้งแต่วัยเด็ก ด้านสังคม คือ เปิดโอกาส สร้างการมีส่วนร่วมในครอบครัว สังคม และชุมชนให้กับผู้สูงอายุ และด้านสภาพแวดล้อม คือ จัดบ้าน ห้องพัก ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ