นิทรรศการหมุนเวียน "รู้ทันภัย แอลกอฮอล์" (1 ก.ค. 60 - 30 ก.ค. 60)


นิทรรศการ "รู้ทันภัย แอลกอฮอล์" ที่จะพาไปพบกับข้อเท็จจริงและปัญหาต่างๆที่เกิดจากกการดื่ม เครื่องดื่มมีแอลกอฮอล อาทิ ประสบการณ์เสมือนจริงจากการเมา, จำลองบรรยากาศของภัยที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล, รู้เท่าทันเครื่องดื่มมีแอลกอฮอลที่แฝงตัวมาในรู้แบบต่างๆ