roietsci

roietsci

โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด"

ศว.ร้อยเอ็ด ร่วมงานมหาบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
นำโดย นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมคณะ
ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน และถวายแด่พระสงฆ์จากคุ้มวัดต่าง ๆ
ในงานมหาบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560
ซึ่งเป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน
ณ หน้าประตูสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับภิกษุสามเณร

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์ สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ สำหรับภิกษุสามเณร

สำหรับโรงเรียนมงคลญาณปริยัติ มีสามเณรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 จำนวน 75 รูป และคณะครูจำนวน 17 คน เข้าร่วมกิจกรรม
โดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด
มีกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ดังนี้
1. ฐานการเรียนรู้ เฟสของดวงจันทร์
2. ฐานการเรียนรู้ โลกใต้เลนส์
3. ฐานการเรียนรู้ กรด-เบส ในชีวิตประจำวัน
4. ชมท้องฟ้าจำลอง
5. ชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์

เวทีพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในประเด็น "การออกแบบกิจกรรมสุขภาวะ"

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภุมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
จัดเวทีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในประเด็น"การออกแบบกิจกรรมสุขภาวะ"
ณ ห้องประชุมนครา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่องค์ความรู้
และการออกแบบกิจกรรมสุขภาวะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
โดยกิจกรรมมีดังนี้
1. การบรรยาย ประเด็น "หลักการออกแบบและนำกิจกรรมสุขภาวะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดย อาจารย์เมธี ประทุมทา
2. Workshop ชุดสื่อความรู้และออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 3 ชุด คือ
ชุด "โรงเรียนปลอดบุหรี่"
ชุด "Killing Smmoking Bugs.
ชุด "ชีวิตเลือกได้"

รูปภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์