roietsci

roietsci

โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Show

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Science Show


ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ให้มีความน่าสนใจและเกิดประโยชน์สูงสุด


โดยมีอาจารย์ณัฐพร มนูประเสริฐและอาจารย์ไตรภพ ก้อนโฮมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

รูปภาพกิจกรรม

"วันสิ่งแวดล้อมโลก" 5 มิถุนายน 2560

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี
ซึ่งในปี 2560 นี้ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า“Connecting
People to Nature”
โดยมีสโลแกนหรือคำขวัญคือ “I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)” เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจ และแสดงเจตนารมณ์
ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก

สรุปเอกสารการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ได้จัดทำสรุปเอกสารทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 มีดังนี้

ดาว์โหลดเอกสาร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิก-จ่าย รายเดือนพฤษภาคม 2560
สรุปเงินรายได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2560