roietsci

roietsci

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ได้จัดการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

 
มี 2 ประเภท คือ

 

 


1.ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6)


2.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
*** โดยในระดับพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์และยโสธร

สมัครและประกวดที่ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
*** ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับพื้นที่ ต้องเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป
มีกำหนดการดังนี้
• วันที่ 17 กรกฎาคม 2560              หมดเขตรับสมัคร
• วันที่ 26 กรกฏาคม 2560              ประกวดระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ระดับพื้นที่
• วันที่ 27 กรกฏาคม 2560              ประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ระดับพื้นที่
• วันที่ 24 สิงหาคม 2560               ประกวดระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 - ป.6) ระดับประเทศ
• วันที่ 25 สิงหาคม 2560               ประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3) ระดับประเทศ


ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดรูปสถานที่ (ใช้ในการประกวดระดับพื้นที่และระดับประเทศ)

 


 
  DSC 0001

ดาว์โหลดเอกสาร
รายชื่อผู้เข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับพื้นที่ (Science Show)
เกณฑ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับพื้นที่
เกณฑ์การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)
จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน” ระดับพื้นที่(ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ยโสธร)
สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีกำหนดการดังนี้
• วันที่ 14 มิถุนายน 2560              ส่งแบบฟอร์มแจ้งผู้ประสานงาน
• วันที่ 14 กรกฏาคม 2560            ส่งเอกสารการสมัครพร้อมรายงานฉบับสมบูรณ์
• วันที่ 21 กรกฏาคม 2560            คัดเลือกระดับพื้นที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
• วันที่ 20 สิงหาคม 2560              คัดเลือกระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

 

ดาว์โหลดเอกสาร
รายชื่อผู้สมัครการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
แบบฟอร์มแจ้งชื่อผู้ประสานงาน
เอกสารการรับสมัคร
หลักเกณฑ์การประกวด
กำหนดการประกวด

การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
จัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา
• วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
• วันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
• วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม
โดยส่งสัญญาณผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV ETV และ OBEC Channel
โดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิด

ดาว์โหลดรูปภาพกิจกรรมทั้งหมด
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรม สเลอปี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรม The Young Designer
ระดับชั้นประถมศึกษา กิจกรรม เล่นล้อวงกลม