นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา-เกลือสินเธาว์


นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งทุ่งกุลา-เกลือสินเธาว์ เป็นนิทรรศการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งการจัดแสดงเน้นให้ความรู้แบบผู้ชมมีส่วนร่วม โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการสัมผัส กระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ ฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 โซน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ย้อนตำนานทุ่งกุลา ประกอบด้วยข้อมูลทางกายภาพของทุ่งกุลา และประวัติการตั้งถิ่นฐานของผู้คนและการประกอบอาชีพ การค้าบริเวณพื้นที่ทุ่งกุลา
ส่วนที่ 2 รู้จักเกลือทุ่งกุลาและเกลือในประเทศไทย
ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ของเกลือ ความสำคัญและประโยชน์ของเกลือ
ส่วนที่ 3 ทุ่งกุลาแหล่งข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ
ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงจากแหล่งผลิตเกลือสู่แหล่งผลิตข้าว และจุดเริ่มต้นข้าวหอมมะลิ ณ ทุ่งกุลา
ส่วนที่ 4 อนาคตของทุ่งกุลา
ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบัน และความเป็นไปได้ในการเป็นแหล่งน้ำมันในอนาคต