roietsci

roietsci

เวทีพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในประเด็น "การออกแบบกิจกรรมสุขภาวะ"

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภุมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด
จัดเวทีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในประเด็น"การออกแบบกิจกรรมสุขภาวะ"
ณ ห้องประชุมนครา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเผยแพร่องค์ความรู้
และการออกแบบกิจกรรมสุขภาวะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย
ดยมีนายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ให้การต้อนรับ
โดยกิจกรรมมีดังนี้
1. การบรรยาย ประเด็น "หลักการออกแบบและนำกิจกรรมสุขภาวะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
โดย อาจารย์เมธี ประทุมทา
2. Workshop ชุดสื่อความรู้และออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 3 ชุด คือ
ชุด "โรงเรียนปลอดบุหรี่"
ชุด "Killing Smmoking Bugs.
ชุด "ชีวิตเลือกได้"

รูปภาพกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

ประกวดราคาจ้างนิทรรศการพลังงาน (พลังงานทดแทน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้ใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หรือที่เว็บไซต์ www.roietsci.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓ - ๕๖๙๓๔๐ ในวันและเวลาราชการ


1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา
3. ราคากลาง TOR นิทรรศการพลังงาน (พลังงานทดแทน)

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2560 นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ได้นำคณะข้าราชการและลูกจ้างศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
ไปอบรมศึกษาดูงาน ณ โรงแรมบุษบารีสอร์ทแอนสปา จังหวัดเลย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้

1. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
2. สวนหินผางาม จังหวัดเลย
3. อุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย
4. พิพิธภัณฑ์ผีตาโขนด่านซ้าย จังหวัดเลย
5. พระธาตุศรีสองรัก จังหวัดเลย
6. วัดเนรมิตรวิปัสสนา จังหวัดเลย