roietsci

roietsci

"วันสิ่งแวดล้อมโลก" 5 มิถุนายน 2560

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิ.ย.ของทุกปี
ซึ่งในปี 2560 นี้ ได้กำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกว่า“Connecting
People to Nature”
โดยมีสโลแกนหรือคำขวัญคือ “I’m With Nature (ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ)” เน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ
ที่ต้องร่วมกันดูแลรักษาไว้ ให้ความสำคัญกับคุณค่าของธรรมชาติ สร้างความเข้าใจ และแสดงเจตนารมณ์
ที่จะช่วยปกป้องรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั่วโลก

สรุปเอกสารการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ฝ่ายการเงินและบัญชี ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด

ได้จัดทำสรุปเอกสารทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2560 มีดังนี้

ดาว์โหลดเอกสาร
รายงานงบทดลองหน่วยเบิก-จ่าย รายเดือนพฤษภาคม 2560
สรุปเงินรายได้ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

"วันครีษมายัน" 21 มิถุนายน 2560

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ดวงอาทิตย์จะขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด
และตกทางทิศตะวันตก เฉียงไปทางเหนือมากที่สุด จึงเป็นวันที่มีช่วงเวลากลา
งวันยาวที่สุดในรอบปีของประเทศทางซีกโลกเหนือ
ภาษาสันสกฤตเรียกว่า "วันครีษมายัน" (ครีด-ษะ-มา-ยัน) หรือ Summer Solstice
สำหรับประเทศไทยในวันที่ 21 มิถุนายนนี้
ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าท
างทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณ 05:51 น.
และตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันต
กเฉียงเหนือเวลาประมาณ 18:47 น.
ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ
้าเป็นเวลารวม 12 ชั่วโมง 56 นาที 12 วินาที (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร)