roietsci

roietsci

"วันวสันตวิษุวัต" 20 มีนาคม 2560

วสันตวิษุวัต (อังกฤษ: vernal equinox)
เกิดในวันที่ 20 หรือ 21 มีนาคม ซึ่งทางซีกโลกเหนือจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิ ส่วนทางซีกโลกใต้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วง ในประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อ
โดยในวันนี้ ความเอียงของแกนโลกจะเคลื่อนมาอยู่ในระนาบที่ได้ฉากกับตำแหน่งดวงอาทิตย์ ทำให้กลางวันจะเท่ากับกลางคืน (วันราตรีเสมอภาค)
ในประเทศจีน เรียกว่า วันชุนเฟินหรือวันชุงฮุง (春分) และมีประเพณีการตั้งไข่มากว่า 4,000 ปีแล้ว

เรียนรู้ดูชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคร้อยเอ็ด (ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 8 )

เรียนรู้ดูชมศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคร้อยเอ็ด : เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะภูมิภาคร้อยเอ็ด
โดยมีคณะกรรมการบริหารแผน คณะ ๘ และเจ้าหน้าที่ (สสส.) จำนวน 16 คน ได้เข้าประชุมร่วมกับภาคีเครือข่าย ดังนี้
นายศาสตราภิชานไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการบริหารแผนคณะ 8

นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์ กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นายมานิจ สุขสมจิตร
กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นายระพีพันธุ์
สริวัฒน์ กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นายอนุสรณ์ ศรีแก้ว กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นางชลธิชา พยัคฆ์พงศ์ กรรมการบริหารแผนคณะ 8
นางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ด
นางเปรมสุข สุมมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิเวศน์
นางละไม ไชยทุม ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอธวัชบุรี
นางโนรี บุษราคัม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฯร้อยเอ็ด

โครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรม "มหาทานบารมี ประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด"

ศว.ร้อยเอ็ด ร่วมงานมหาบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด
นำโดย นายวรวุฒิ โคตรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมคณะ
ร่วมแห่กัณฑ์จอบกัณฑ์หลอน และถวายแด่พระสงฆ์จากคุ้มวัดต่าง ๆ
ในงานมหาบารมีประเพณีบุญผะเหวดร้อยเอ็ด ประจำปี 2560
ซึ่งเป็นงานบุญเดือน 4 หนึ่งในฮีต 12 ตามวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสาน
ณ หน้าประตูสาเกตนครสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์-บึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด