กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 23 กรกฎาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฎร์นิยม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4

ฐานการเรียนรู้การเกิดกลางวันกลางคืน
ฐานการเรียนรู้ระบบสุริยะ
ฐานการเรียนรู้ทิศและเวลา
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง