โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา โรงเรียนสุนทรธรรมปริยัติ วัดกลางมิ่งเมือง
❄️ ฐานการเรียนรู้กังหันลมซุปเปอร์แมน
???? กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
???? กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ
รมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็
ด 

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา

โรงเรียนบ้านตะโก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
???? กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกกับการจมการลอย
???? กิจกรรมฐานการเรียนรู้ปั้นเมฆ
???? กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผู้พิชิตแรงโน้มถ่วง
การแสดงท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมห้องเรียนวิทยาศาสตร์
วันที่19 ก.ค.61
โรงเรียนบ้านบะคอม อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้สนุกกับScience show
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้ผักผลไม้5สี
????กิจกรรมฐานการเรียนรู้นักสืบผืนปฐพี
การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และสะเต็มศึกษา
กศน.อำเภอธวัชบุรี 
วันที่18 กรกฎาคม 2561
ฐานการเรียนรู้STEM กังหันลมซุปเปอร์แมน
การแสดงทางท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระดับชั้นป.4-6 ระหว่างวันที่ 20-21กรกฎาคม 2561

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม