roietsci

roietsci

การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา
สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 1 - 10 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ (08:30 - 16:30 น.)

https://drive.google.com/file/d/1Zu8w8BgCjTvVtTBZ3lYh4NwREg7gfOz5/view?usp=drive_link