roietsci

roietsci

   รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

          1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

          1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

          1.3 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. กลุ่มงานบริการ

          2.1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

ดาวน์โหลด  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ด้วยศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงงานราชการ ประเภทพนักงงานราชการทั่วไป
   จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา

          1.1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

          1.2 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

          1.3 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

2. กลุ่มงานบริการ

          2.1 ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่   เอกสารประกอบการรับสมัคร