โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

โครงการเสริมสร้างทักษะทางวิทยาศาสตร์สำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ณ ห้องสีนานวล ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม