กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา 
กศน.อำเภอคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ฐานการเรียนรู้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tec/1/16/1f697.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc3/1/16/1f4a8.png");">????
- วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t3c/1/16/1f6e3.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfc/1/16/1f68f.png");">????
- การเรียนรู็ผ่านท้องฟ้าจำลอง https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta/1/16/1f4fd.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f39e.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t49/1/16/1f320.png");">????
- การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2f/1/16/1f9ec.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f9a0.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t80/1/16/1f52e.png");">????

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา 
กศน.อำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ฐานการเรียนรู้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tec/1/16/1f697.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc3/1/16/1f4a8.png");">????

- วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t3c/1/16/1f6e3.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfc/1/16/1f68f.png");">????
- การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta/1/16/1f4fd.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f39e.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t49/1/16/1f320.png");">????
- การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2f/1/16/1f9ec.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f9a0.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t80/1/16/1f52e.png");">????

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

tps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2f/1/16/1f9ec.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f9a0.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t80/1/16/1f52e.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tcc/1/16/1f4dd.png");">????

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา 
กศน.อำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา


ฐานการเรียนรู้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tec/1/16/1f697.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc3/1/16/1f4a8.png");">????

- วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t3c/1/16/1f6e3.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfc/1/16/1f68f.png");">????
- การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta/1/16/1f4fd.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f39e.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t58/1/16/1f6f0.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t49/1/16/1f320.png");">????
- การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

tps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t2f/1/16/1f9ec.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t0/1/16/1f9a0.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t80/1/16/1f52e.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tcc/1/16/1f4dd.png");">????

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEM ศึกษา 
กศน.อำเภอพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา


ฐานการเรียนรู้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tec/1/16/1f697.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tc3/1/16/1f4a8.png");">????

- วิ่งให้เร็วไว ทางไกลแค่ไหน ก็ไปถึงได้ https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t3c/1/16/1f6e3.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tfc/1/16/1f68f.png");">????
- การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/ta/1/16/1f4fd.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t57/1/16/1f39e.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t58/1/16/1f6f0.png");">????https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t49/1/16/1f320.png");">????
- การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และSTEMศึกษา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 
โรงเรียนเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ฐานการเรียนรู้การเกิดกลางวันกลางคืน
ฐานการเรียนรู้ดิถีของดวงจันทร์
ฐานการเรียนรู้การประดิษฐ์แผนที่ดาว
การเรียนรู้ผ่านท้องฟ้าจำลอง
การเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ

รูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม